Szermierka pestki

wyrobiska na ogrodzenia:
– nowe budownictwo w trudnych warunkach gruntowych (wysoki poziom wód gruntowych);
– wzmocnienie fundamentów istniejących budynków i budowli w związku z planowanym wzrostem lub zmiany charakteru obciążeń eksploatacyjnych;
– budowa nowych obiektów w obszarach o gęstej budynków istniejących;
– wzmocnienia fundamentów przeciążony;
– Urządzenie parterach budynków bespodvalnyh;
– zabezpieczenie osuwiska;
– budowlanych w ciasnych warunkach w istniejących zakładach i obiektach.